Regulamin

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy KIP Training &Consulting Agnieszka Grzelak - Chodak, dostępny pod adresem internetowym https://www.kip-tc.pl, prowadzony jest przez Agnieszkę Grzelak - Chodak prowadzą działalność gospodarczą pod firmą KIP Training &Consulting Agnieszka Grzelak – Chodak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 966 139 84 87.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,
  2. zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Produkty
  3. procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

§ 2

DEFINICJE


Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KIP Taining &Consulting Agnieszka Grzelak - Chodak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 966 139 84 87,
Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.kip-tc.pl
Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu Elektronicznego lub Produktów ze Sprzedawcą.
Konto – konto klienta w Sklepie, to zbiór zasobów oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem w systemie teleinformatycznym, dotyczący Kupującego. Są w nim gromadzone przekazane dane oraz informacje dotyczące zakupionych produktów elektronicznych.
Formularz zamówienia - formularz zamówienia to usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia, w szczególności za pomocą określenia warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności, dostawy etc.
Produkt lub produkt elektroniczny - towar i materiały zakupione lub dostępne w Sklepie, w tym także usługi oraz materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, dostępne w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności e-booki, dokumenty elektroniczne, materiały udostępnione na podstronach Sklepu, szkolenia, konsultacje, usługi indywidualne, a także produkty fizyczne. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
Usługa elektroniczna - Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Platformy.
Konto użytkownika kursu online - oznacza indywidualny dla każdego Klienta dostęp do panelu z kursem online, uruchomiony na rzecz kursanta przez Sprzedawcę. Po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi.
Platforma - Platforma internetowa, na której dostępne są kursy online. Jest prowadzona w serwisie Moodle. Masz na niej możliwość zakupu produktów elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę.
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, dotycząca produktów oferowanych do nabycia przez Sprzedawcę.
Dowód zapłaty – faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
Operator płatnościPrzelewy24.pl
Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu - w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.

§ 3

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony oraz korzystania z zakupionego Produktu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające jest posiadanie:

 • dostępu do Internetu,
 • przeglądarek internetowych obsługującej pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome,
 • posiadania aktywnego adresu e-mail i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail
 • aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf., doc., docx, xsl, mobi, pub., mp3, mp4, itp. – w przypadku zamówienia produktów elektronicznych w formacie elektronicznym opisanym w ofercie.
 • Użytkownik nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

§ 4

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Klient składa Zamówienie przez kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie „Kupuję” lub inny równoważny.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu Sklepu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Poprawne wypełnienie Formularza zamówienia jest potwierdzane ekranem zawierającym podsumowanie zamówienia, a w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl zawierającym również informację o numerze Zamówienia, wskazanym przez Klienta adresie e-mail, na który będą wysłane informacje dotyczące zamówienia oraz informacje dot. zakupionego za pośrednictwem Platformy produktu elektronicznego.
 5. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
 6. Z chwilą skutecznego dokonania płatności między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowej (produktu elektronicznego).

§ 5

CENA PRODUKTU I FORMY PŁATNOŚCI

 • Ceny Produktów są cenami brutto, zawierającymi wszelkie podatki wymagane przez aktualne przepisy prawne.
 • Ceny Produktów podane są w ofertach umieszczonych na stronach Sklepu.
 • Produkty przygotowane są w języku polskim, chyba że opis stanowi inaczej.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 • Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 • Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  1. przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto wskazane przez  Sprzedawcę. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane w Regulaminie. Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy;
  2. przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu płatności – Przelewy24.pl. Autoryzacja i przetwarzanie danych osobowych odbywa się za pośrednictwem danego banku i operatora płatności. Realizacja wysyłki Towaru nastąpi po zaksięgowaniu przelewu.

§ 6

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Zamówienie będzie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres e-mail w przypadku Produktów elektronicznych. Sklep realizuje sprzedaż Produktów elektronicznych w formie przesyłki elektronicznej.

W przypadku konsultacji, szkoleń, czy innych usług indywidualnych, które zamówił Klient, a które są dostępne w Sklepie – realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony, w terminie wybranym przez Klienta lub w terminie wskazanym w opisie danego Produktu.

W przypadku Produktów elektronicznych np. kursów online wysyłka Produktu do pobrania lub dostęp do danego kursu online następuje niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że inaczej zaznaczono w opisie danego Produktu elektronicznego (szczególnie w przypadku przedsprzedaży danego Produktu).

Dostęp może też być udzielany cyklicznie, zgodnie z programem kursu i terminami wskazanymi w opisie kursu, a także na określony w opisie Produktu okres czasu. Dostawa zamówionych Produktów elektronicznych odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta Klienta. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta w formie elektronicznej, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

§ 7

KORZYSTANIE Z PRODUKTU

Klient lub Konsument uzyskuje dostęp do Produktu na okres czasu znajdujący się w opisie produktu, chyba że zostaną wprowadzone dodatkowo oznakowane na stronie sprzedażowej promocje lub inne limity czasowe.

W toku korzystania przez Klienta lub Konsumenta z Produktu Sprzedawca może zdecydować się indywidualnie przedłużyć dostęp do Produktu na określony okres.

W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, tj:

 1. w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu,  w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
 2. gdy Klient kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy,
 3. gdy Klient podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich,
 4. gdy narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu produktu wolnego od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. W przypadku, kiedy Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę (i stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu). Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak i pocztą elektroniczną.
 5. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny podany przez Klienta w reklamacji.
 7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 8. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 9. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Jeśli w toku zakupu produktu Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej.
 3. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Odstąpienie od umowy następuje przez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji za pomocą oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 5. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko zaleceniem dla Konsumenta, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.
 6. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy zupełnie wystarczające jest, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu tych samych sposobów płatności, które zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 10

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty (w tym Produkty elektroniczne) oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  1. W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę,
  2. Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.,
  3. Zapis metodą cyfrową na nośniku lokalnym, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym Klienta lub Konsumenta
 3. Licencja, o której mowa w niniejszym paragrafie jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Klienta.
 4. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części:
  1. udostępniania i prezentowanie Produktu osobom trzecim,
  2. publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
  3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 5. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt, w szczególności Produkt elektroniczny (materiały edukacyjne dostępne na platformie e-learningowej) nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim.  Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów, w szczególności Produktów elektronicznych (szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów).
 7. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności  na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy, publiczne wyświetlanie, bez prawa do sublicencji.

§ 11

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Nabywcy jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Nabywcy wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy. Podanie danych osobowych przez Nabywcę jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Nabywcy również w innym celu niż realizacja zamówienia, po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Nabywcy. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 3. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies, które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta lub Konsumenta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz śledzenia działań podejmowanych w ramach korzystania z Produktu.
 5. Sprzedawca informuje Użytkownika i Nabywcę, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i Nabywcy, lecz w takiej sytuacji, korzystanie ze Strony lub Produktów przez Użytkownika lub Nabywcę może być utrudnione.
 6. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie hasła w jakiejkolwiek formie.
 7. Zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: Polityka Prywatności

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.01.2021
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sprzedaży na odległość, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy zawartej w produktach elektronicznych, w tym kursie online kupionego przez Kupującego oraz za nieuzyskanie przez Kupującego zamierzonych celów biznesowych/osobistych.
 5. Skuteczność wdrożenia materiałów zawartych w produktach jest uzależniona między innymi od cech osobniczych oraz wkładu pracy własnej Kupującego.
 6. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, regulujące ochronę praw konsumentów.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskiego kroków prawnych, przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 -
Załącznik nr 2 -